NNextgroup in India, 11 trainees, 1 reis

nnextgroupinindia:

11 trainees, 1 reis 🙂